Ammatillista koulutusta tulee vahvistaa, ei lyhentää

Suomen Vanhempainliitto vastustaa valtiovarainministeriön budjettipäällikön ehdotusta lyhentää toisen asteen ammatillisia perustutkintoja kaksivuotiseksi. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö katsoo, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvita yleissivistäviä opintoja. Ne nähdään vain hidasteena valmistumiselle ja opiskelijoiden työllistymiselle. Ehdotus ja sen perustelut ovat käsittämättömiä ajassa, jossa osaamista Suomessa tulisi vahvistaa.  

Jokainen nuori tarvitsee yleissivistystä 

Jokainen osaaja tarvitsee yleissivistystä. Ilman sitä ei tämän päivän työelämässä pärjää. Perustaitoja, kielitaitoa, tiedonhankintaa, ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja ja sekä kriittistä ajattelua tarvitaan kaikissa ammateissa. Ne ovat myös nuoren oman hyvinvoinnin ja arjen elämän näkökulmasta keskeisiä.  

Yleissivistävien opintojen poistaminen tai niiden muuttaminen vapaaehtoiseksi olisi paluuta kohti mennyttä maailmaa.

Vanhempainliitto pitää erittäin merkittävänä, että ammatillisessa koulutuksessa tuetaan ammattiosaamisen lisäksi opiskelijoiden kehittymistä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Tämä on kirjattu ammatillista koulutusta koskevaan lakiin. Yleissivistävien opintojen poistaminen tai niiden muuttaminen vapaaehtoiseksi olisi paluuta kohti mennyttä maailmaa.    

Ammatillisesta koulutuksesta on myös mahdollista valmistua kolmea vuotta nopeammin. Koulutuksen kesto määräytyy osaamispisteiden, ei vuosien mukaan.  

Yhdenvertaisuus tulee säilyttää 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen lyhentäminen rajaisi opiskelijoiden mahdollisuutta jatkaa opintoja korkeakouluissa. 15-vuotiaita ei tule asettaa tilanteeseen, jossa he joutuvat tekemään liian isoja, poissulkevia ratkaisuja nuorella iällä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus jatkaa koulutuspolulla eteenpäin, eikä Suomen koulutusjärjestelmään tule missään tilanteessa luoda uudestaan koulutuksellisia umpikujia. Tämä ei myöskään lisäisi ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta, jota koulutuspoliittisessa keskustelussakin on kuulutettu.  

Ammatillisen koulutuksen lyhentämisellä olisi väistämättä vaikutuksia myös Suomen tavoitteeseen nostaa koulutustasoa ja saada entistä useampi nuori suorittamaan korkeakoulututkinto. Lähes puolella ammattikorkeakoulujen opiskelijoista on tällä hetkellä ammatillinen tausta. 

Nuoret tarvitsevat ympärilleen oppimista ja arkea tukevia turvallisia yhteisöjä ja aikuisia.

 17-vuotiaat nuoria työntekijöitä  

Nuoruus ikävaiheena on itsessään tärkeä ja sitä tulee arvostaa. Nuorille pitää antaa aikaa ja tilaa etsiä ja rakentaa omaa identiteettiään ja polkuaan. Nuoret tarvitsevat ympärilleen oppimista ja arkea tukevia turvallisia yhteisöjä ja aikuisia. Työelämään siirtymistä ei tule vaatia nuorilta liian aikaisin.  

Jos ammatillista koulutusta lyhennettäisiin kaksivuotisiksi, osa nuorista valmistuisi jo 17-vuotiaina ja heihin tulisi soveltaa lakia nuorista työntekijöistä.  

Suomen Vanhempainliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen lyhentämisen sijaan sitä kehitetään nuoren hyvinvointi ja vahva osaaminen edellä. Lähiopetusta, työpaikkaohjausta, oppimisen tukea ja opinto-ohjausta sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä tulee vahvistaa. Yhteisten tutkinnon osien (YTO) karsimisen sijaan tulee kiinnittää huomiota niiden laatuun ja toteuttamiseen.  


Tutustu Vanhempainliiton eduskuntavaaliteemoihin sekä hallitustunnustelijan kysymyksiin antamiimme vastauksiin: