Lausunnot 2022

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
7.11.2022

Lausunto luonnoksesta kouluruuan kehittämisohjelmaksi

Suomen Vanhempainliitto pitää kouluruuan kehittämisohjelmaa erinomaisena linjauksena valtakunnalliselle ja paikalliselle kouluruokailun yhteisölliselle kehittämistyölle. Kouluruokailusta on tärkeää antaa ajantasaista tietoa myös vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille, jotta he pystyvät osallistumaan kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittämiseen, paikalliseen kehittämistyöhön ja sen seurantaan.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
27.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa taloudellista hyötyä ja tukea lapsiperheiden ostovoimaa. Esityksellä pyritään vähentämään myös asiakasmaksujen kannustinloukkuvaikutuksia. Esitys tukee erityisesti keskituloisten perheiden asemaa ja ostovoimaa. Pienituloiset perheet ovat jo maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Esitettyjen muutosten myötä yhä useampi lapsiperhe vapautuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Vanhempainliitto pitää esitystä perheiden kannalta hyvänä.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
13.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain opetuksen järjestäjille osoittamia velvoitteita siten, että opetuksen järjestäjän tulisi oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Suomen Vanhempainliitto pitää ehdotusta tärkeänä ja kannattaa sitä. 

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
3.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.9.2022: Vanhempainliitto kannattaa ehdotettua esitystä ja kokee sen perheiden maksukykyä tukevana toimena vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa elinkustannukset ja sähkön hinta nousevat huomattavan paljon. Vanhempainliitto pitää hyvänä sitä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennus kohdistetaan pieni- ja keskituloisille kotitalouksille.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
12.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 12.5.2022: Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään lainsäädäntöön nopeasti. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädännön uudistuksia tarpeellisina ja perusteltuina.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
3.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajasuojalain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 2.5.2022: Suomen Vanhempainliitto katsoo, että ehdotettu uusi säädös selkiyttää molempien osapuolten tilannetta ja on parannus nykytilanteeseen. Vanhempainliitto kannattaa pääosin esitystä, mutta haluaa nostaa esiin seuraavat kohdat palvelun suoritustapaa ja laatua koskeviin vaatimuksiin sekä palvelun ominaisuuksiin ja virheisiin liittyen.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
5.4.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallitus esittää perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin lisättäväksi väliaikaisesti säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Esityksellä jatkettaisiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa lukuvuoden 2022–2023 ajaksi. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esitysluonnosta koronatilanteen epävarmuuden vuoksi perusteltuna ja pitää ensiarvoisen tärkeänä, että opetuksen jatkuminen turvataan myös poikkeusoloissa.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.3.2022

Lausunto opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
18.3.2022

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Suomen Vanhempainliiton lausunto Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
2.3.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Vanhempainliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue