Oppilashuolto on osa kouluyhteisöä

17.12.2019

Aihe: Oppilashuolto, Suomen Vanhempainliitto


Suomen Vanhempainliiton toiminnassa tulee jatkuvasti ilmi, että oppilashuollon resurssit eivät ole riittävät eivätkä jakaudu yhdenvertaisesti kouluihin. Oppilaita jää jatkuvasti tuen ulkopuolelle. Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Vanhempainliitto toivoo, että hallitusohjelman kirjauksen toteuttamista pohditaan nykyisen lainsäädännön, tunnistettujen kehittämiskohteiden sekä lapsen oikeuksien ja tarpeiden pohjalta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2014. Lainsäädännön mukaan oppilashuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Lisäksi oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös turvata varhainen tuki, turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu sekä vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Lain tavoitteet ovat erinomaiset ja oppilashuollon palvelut ovat tärkeitä palveluita lapsille ja perheille. Lain peruslähtökohta on se, että oppilashuollon palvelut ovat osa kouluyhteisön toimintaa, jonka painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa tuessa. Laki lähtee lapsen oikeuksista ja velvoittaa yhdenvertaisten palveluiden järjestämiseen.

Vanhempainliiton toiminnassa tulee jatkuvasti ilmi, että oppilashuollon resurssit eivät ole riittävät eivätkä jakaudu yhdenvertaisesti kouluihin. Oppilaita jää jatkuvasti tuen ulkopuolelle. Oppilashuollon palvelut ovat siis hyvin erilaisia riippuen siitä, missä koulussa ja kunnassa lapsi käy koulua. Toisaalla oppilashuollon palveluihin on resursoitu hyvin ja koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhuollon palvelut ovat läsnä ja lasten sekä kouluyhteisön saatavilla matalalla ilman kynnyksiä ja odotusaikoja. Toisissa kouluissa ja kunnissa oppilashuollon palveluiden saatavuus on heikkoa. Opiskeluhuollon palvelut saadaan pääosin lain määrittelemissä määräajoissa, mutta tämäkin vaihtelee alueittain ja kunnittain.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportissa ”Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa” on nostettu esiin nykyisen lainsäädännön toimeenpanon pulmia ja kehittämiskohteita. Karvin arvion mukaan opiskeluhuollon painopiste ei ole vielä kovin vahvasti siirtynyt yksilökeskeisestä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.  Kehittämiskohteiksi on nostettu yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistaminen.

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan seuraavasti: ”Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea.” Suomen Vanhempainliitto toivoo, että hallitusohjelman kirjauksen toteuttamista pohditaan

  • nykyisen oppilas- ja opiskelijahuoltolain,
  • Karvin arvioinnissa tunnistettujen kehittämiskohteiden,
  • lapsen oikeuksien sekä
  • lasten ja nuorten tarpeiden pohjalta.

Jokaisella lapsella on oikeus voida hyvin osana yhteisöään ja saada tarvittava tuki. Oppilaat ja opiskelijat kokevat avun pyytämisen erilaisiin huoliin helpoksi. Meidän aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että apua on tarjolla.

 

Helsingissä 17.12.2019

Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf

 

Lue raportti Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa (PDF)

 

Kysy lisää!