Askelmerkkejä vanhempainyhdistyksen toimintaan uusissa olosuhteissa

Korona on koetellut kaikkia vanhempainyhdistyksiä tavalla tai toisella. Tämä kävi ilmi myös Vanhempien Barometri 2021 -kyselymme tuloksista, joiden mukaan useiden yhdistysten toimintaa on varjostanut huoli toiminnan jatkumisesta. Monissa yhdistyksissä onkin vietetty hiljaiseloa ja jääty odottelemaan korona-ajan päättymistä. Toisaalta osa yhdistyksistä on kekseliäästi ideoinut uutta toimintaa vallitsevista olosuhteista huolimatta. Vanhempainliitto haluaa kannustaa vanhempainyhdistyksiä mukauttamaan toimintaansa ajan tuomiin haasteisiin ja olosuhteisiin sopivaksi. Yhdistyksillä on korona-aikanakin todellisia mahdollisuuksia toimia.

Luodaan yhdessä lapsille ja nuorille uskoa tulevaisuuteen

On tärkeää tiedostaa, että meidän aikuisten vastuulla on se, miten lapsemme puhuvat tästä ajasta 20 vuoden kuluttua. Muistammeko ajasta pelkästään rajoitukset, kärjistyneet mielipiteet ja kahtia jakautuneen ilmapiirin vai onko mieleemme jäänyt myös jotain muuta? Näiden poikkeuksellisten aikojen keskellä elämä jatkuu, lapsemme kasvavat ja heidän koulupolkunsa etenee. Vanhempainyhdistykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa suuresti myös siihen, miten tätä poikkeusaikaa myöhemmin muistellaan ja millaisia kodin ja kasvatusyhteisön välisiä yhteistyön tapoja siirtyy tulevaisuuteen.

Päiväkoteihin ja kouluihin – ja ylipäätään koko elämänpiiriimme – liittyvät ohjeet, rajoitukset ja suositukset ovat muuttuneet nopeaan tahtiin ja ne vaihtelevat alueellisesti. On vaikeaa olla kaikesta ajan tasalla ja jatkuva muutos voi myös väsyttää ja turhauttaa. Kaikkea saa ja kaikkea on lupa ihmetellä. On kuitenkin hyvä pohtia, miten ja millä tavalla ihmettelyä tehdään. Tässä meillä aikuisilla on mahdollisuus näyttää esimerkkiä. Maltillisella ja rakentavaan keskusteluun pyrkivällä asenteella saavutetaan helpommin tilanne, jossa kasvatusyhteisön eri osapuolilla on tilaa keskustella siitä, mitä päiväkodissa / koulussa tapahtuu.

Toiminnan keskiöön kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyö

Vanhempainliiton yhdistyksilleen luomien mallisääntöjen alussa todetaan, että yhdistyksen tarkoitus on edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Osa yhdistyksistä on mukauttanut toimintaansa ja sopeutunut hienosti ajan tuomiin haasteisiin, mutta monissa yhdistyksissä äkillisesti alkanut poikkeustila on lamauttanut toiminnan, kun perinteisiä ja tuttuja toiminnan muotoja ei ole enää voinutkaan jatkaa.

Pysähtyminen on aina myös oiva tilaisuus tarkastella omaa toimintaansa; miten ja millä keinoin yhdistys edistää vuorovaikutusta ja tukee kodin ja kasvatusyhteisön välistä yhteistyötä tässä ajassa? Jotta lamaantuneesta vanhempaintoiminnasta ei tule uutta normaalia, on kodin ja päiväkodin / koulun yhteistyöhön panostettava. Jos yhdistyksen ja kasvatusyhteisön välinen keskusteluyhteys on katkennut, ensimmäinen askel on viritellä yhteys takaisin. On paljon asioita, mitä vanhempainyhdistys sekä yksittäiset vanhemmat  voivat edelleen tehdä ollakseen aktiivisia osallisia kasvatusyhteisössä.

Askelmerkkejä vanhempainyhdistyksen toimintaan

Ylläpitäkää vanhempien osallisuutta kasvatusyhteisössä

Järjestäkää vanhempainiltoja ja mahdollisuuksia vertaistuelle

 • Täysin vapaamuotoiset, vanhempien omien ajatusten vaihtoon tarkoitetut vanhempainillat ovat toivottuja
 • Teemat ja luennoitsijat kannattaa valita vanhempien paikallisten kiinnostusten pohjalta
 • Verkkototeutus mahdollistaa sekä vanhempien että luennoitsijan vaivattoman osallistumisen
 • Vanhemmille järjestetyt ulkotapahtumat antavat mahdollisuuden kohdata kasvokkain
 • Liittykää Vanhempainliiton ylläpitämään Vanhempaintoimijat verkossa -Facebook ryhmään, jossa on mukana vanhempaintoimijoita ympäri Suomea

Pitäkää esillä lasten ja nuorten hyvinvoinnin teemoja  

 • Suunnitelkaa ja toteuttakaa teemoihin liittyviä tapahtumia ja tiedotusta; teemoja on koottu tänne

Tarjotkaa lapsille ja nuorille arjesta poikkeavia tapahtumia

 • Järjestäkää päiväkotiin / koululle vierailijoita (esim. taiteilijoita) etäyhteydellä tai mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisen muodossa
 • Selvittäkää mahdollisuuksia kulttuuritapahtumien suoratoistoon (esim. teatteriesitykset)
 • Järjestäkää ulkotapahtumia
 • Toteuttakaa erilaisia haasteita (esim. ryhmän tai luokan lukuhaaste) ja keksikää kiva palkinto osallistujille

Arvioikaa ja kehittäkää omaa toimintaanne

 • Toiko digitaalinen loikka toimintaanne jotain uutta, jota voisi jatkaa tulevaisuudessakin; esimerkiksi yhdistyksen varainkeruu, etäyhteyksillä toteutetut tapahtumat?
 • Millainen yhdistyksenne on vuonna 2025 tai 2030? Omaa toimintaa voi peilata esimerkiksi Vanhempaintoiminnan käsikirjaan sisältöön

Haluatteko visioida yhdistyksenne toimintaa vielä pidemmälle?

Kehittäkää yhdistyksellenne visio, jossa hahmottelette sitä, miltä yhdistyksenne näyttää vuonna 2025 tai 2030!

Idean hahmottelemisessa voi käyttää apuna Vanhempainliiton visiota:

Suomen Vanhempainliitto on vanhempien osallisuuden sekä kodin ja päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen yhteistyön asiantuntija. Liitto on näkyvä ja vahva valtakunnallinen vaikuttaja, joka turvaa hyvää kasvu- ja koulupolkua. Liiton näkemyksiä kuullaan ja kuunnellaan varhaiskasvatusta, koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.