Korona

Kokoamme tälle uutissivustolle vanhempainyhdistyksiä, varhaiskasvatusta, koulua ja lapsiperheitä koskevia tiedotteita ja uutisia koronaepidemiaan liittyen.


Päivitys 4.3.2021

Hallitus linjasi 25.2.2021, että koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ja toinen aste ohjataan siirtymään etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta 2021. Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat pysyvät kuitenkin pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Vanhempainliitto haluaa muistuttaa opettajia ja vanhempia ylläpitämään tiivistä yhteistyötä ja vaalimaan yhteisöllisyyttä myös etäopetuksen aikana.

Lue: Vanhemmalle ja opettajalle etäopetukseen siirryttäessä


Päivitys 10.8.2020

Päiväkoti- ja kouluarki elokuussa 2020

Vaikka arki alkaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, lasten ja nuorten arjessa on tärkeä vaalia toiveikasta, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriäKodin ja koulun / päiväkodin tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö on nyt myös ensiarvoisen tärkeää. Kokosimme lukuvuoden alkuun viisi vinkkiä vanhemmille, opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Viisi vinkkiä vanhemmille lukuvuoden 2020-2021 alkaessa

Viisi vinkkiä opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle lukuvuoden 2020-2021 alkaessa


Päivitys 5.8.2020

Vain oireettomana päiväkotiin ja kouluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta.

Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Lue päivitetyt ohjeet täältä

 


Päivitys 3.8.2020

Koulut alkavat viikolla 33 lähtökohtaisesti lähiopetuksena

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita, kuten esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä valmistavan opetuksen oppilaita.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu, jos opetusta joudutaan järjestämään normaalista poikkeavalla tavalla. Vastuu yhteistyön edellytysten luomisesta on opetuksen järjestäjällä. Koulun ja oppilashuollon palvelujen henkilöstön tulee olla aktiivisia ja aloitteellisia kotien kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Koulun tulee informoida oppilaiden huoltajia riittävästi, jotta heillä on tieto kulloisistakin opetusjärjestelyistä ja oppilaan opintojen edistymisestä.

(Lähde: Opetushallitus)

Lue Opetushallituksen ohje perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen 

Kaikki Opetushallituksen uusimmat ohjeet varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä löydät täältä.

 


Päivitys 8.5.2020

Opetushallitus on julkaissut ohjeita perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen 14.5.2020 alkaen.
Tutustu ohjeisiin täällä (oph.fi) 

Oppivelvollisuus ja poissaolot

Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.

Vanhempien on hyvä muistaa, että poissaoloon tulee aina hakea lupa. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatautilakiin tai perusopetuslakiin. Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä kodin ja koulun hyvä yhteistyö on merkityksellistä myös pandemiatilanteessa.

Oppivelvollisuus ja poissaolot opetuksesta (oph.fi)

 


Päivitys 30.4.2020

Hallitus on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koronaan liittyvät rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Päiväkoteihin ja kouluihin palataan 14.5. alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Linjaus koskee kaikkia peruskoulun oppilaita ja päiväkodeissa olevia lapsia. Muuttuva tilanne aiheuttaa vanhemmissa paljon erilaisia pohdintoja ja tunteita. Kokosimme viisi vinkkiä vanhemmille uuteen tilanteeseen, johon nyt on rauhassa aikaa valmistautua.

Paluu päiväkotiin ja kouluun – vinkkejä vanhemmille


Päivitys 14.4.2020

Koronatilanteen vuoksi ei luokkaretkien ja leirikoulujen järjestäminen näytä tänä keväänä mahdolliselta. Miten luokkaretki tai leirikoulu voidaan toteuttaa tai mitä kerätyille varoille voidaan tehdä?

Jos mahdollista, niin siirtäkää leirikoulua!

Ensisijaisesti kerätyt varata tulisi käyttää koko luokan hyväksi toteuttamalla leirikoulu tai luokkaretki myöhemmin tai jollain muulla tavalla esimerkiksi etänä. Suosittelemme keskustelemaan ajankohdan siirtämisestä koulun kanssa ja sovittamaan retket ja leirikoulut uudelleen seuraavan lukuvuoden toimintaan. Retkiä tai leirikoulua ei suositella järjestettävän kouluajan ulkopuolella mm. vastuun ja vakuutusten vuoksi.

Jos yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan. Mikäli luokkaretki tai leirikoulu sijoittuu nivelvaiheeseen (esim. kuudennen tai yhdeksännen luokan kevääseen, jolloin luokkayhteisö purkautuu) eikä sen siirtäminen tai järjestäminen muulla tavalla ole mahdollista, voidaan tällaisessa poikkeustilanteessa kerätyt rahat palauttaa oppilaille / perheille ilman veroseuraamuksia (verottajan linjaus).

Luokkatoimikuntien tulee yhdessä tehdä päätös varojen korvaavasta käytöstä tai palauttamisesta oppilaille /perheille. Mikäli päädytään palauttamaan rahat, tulee varat jakaa tasapuolisesti kaikille luokan oppilaille/ perheille huolimatta siitä, ketkä ovat olleet mukana varainhankinnassa.

On huomioitava, että jos varat on kerännyt vanhempainyhdistys, on vanhempainyhdistyksen hallituksella mahdollisuus päättää, mihin rahat käytetään. Jos taas luokkatoimikunta tai vastaava on kerännyt rahat, täytyy kaikilla vanhemmilla olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Lue Opetushallituksen ohjeistus usein kysytyistä kysymyksistä (oph.fi)

 


Päivitys 25.3.2020, kysely perheille etäopetuksesta

Korona vaikuttaa perheisiin poikkeuksellisella tavalla. Monessa perheessä toimitaan nyt etäopetuksessa. Tiedämme, että tilanne voi olla kuormittava mutta toivomme, että voisitte kertoa mitä teille kuuluu ja minkälaisia ajatuksia uusi tilanne on perheissä herättänyt. Muodostamme jatkuvaa tilannekuvaa poikkeavasta tilanteesta, jota välitämme myös viranomaisille. Voitte kertoa tuntemuksianne useamman kerran. Lomake on auki toistaiseksi ja julkaisemme tuloksia tilanteen edetessä. Haluamme kuulla, mitä teidän perheellenne kuuluu. Kiitos!

Huom. kysely on päättynyt, kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

 


Päivitys 20.3.2020, 1.-3. luokkalaisten lähiopetus

1.-3. luokkalaisten etäopetusta koskevaa linjausta tarkennettiin. 20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote


Päivitys 19.3.2020, vanhempainyhdistyksille

Yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty. Kielto koskee yleisölle järjestettävää avointa kokousta riippumatta siitä, pidetäänkö se sisätiloissa tai ulkona. Tämä vaikuttaa myös yhdistysten vuosikokouksien, tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen.

Vanhempainliiton suositus: Kevään vuosikokous voidaan siirtää sääntöjen määräämän ajankohdan ulkopuolelle. Päätöksen siirtämisestä tekee yhdistyksen hallitus. Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa. Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Lue lisää Sosten suosituksesta ja oikeusministeriön sivuilta.

Yhdistysten vuosikokouksiin on mahdollista osallistua etänä, mikäli yhdistyksen säännöt sen sallivat ja etäosallistumisesta on mainittu kokouskutsussa. Kokouksella on kuitenkin oltava paikka ja aika, jotta yhdistyksen jäsenillä tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Tällöin tulee varmistua, että paikan päällä kokouksessa osallistujien määrä ei ylitä 10 henkeä. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, mikäli etäosallistuminen rajoittaa jäsenten puheoikeutta. Jos päätösvaltaa käytetään etäosallistumisen avulla, tulee yhdistyksen määrätä äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistysten tilinpäätös: Hallituksen tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain mukaan 4 kuukautta tilikauden päättymisestä mutta sen vahvistaminen voidaan suorittaa myöhemmin.

Lue oikeusministeriön linjaukset kokoontumisten rajoittamisesta

Ottakaa rauhassa ja olkaa armollisia itsellenne!

Poikkeusolojen aikana vanhempainyhdistystoiminnassa kannattaa rauhassa ja maltilla suunnittella tulevaa. Yhdistykset voivat huolehtia lähinnä välttämättömistä yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä. Sopiva aika toiminnan jatkamiselle tulee myöhemmin.

Lue vinkit koululaisten vanhemmille koronatilanteessa


Päivitys 17.3.2020, valtioneuvoston linjaukset
Valtioneuvosto on 16.3.2020 antanut uudet linjaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi.

Lue linjaus täältä (valtioneuvosto.fi)


13.3.2020, Korona
Olemme kannustaneet kaikkia noin 1300 jäsenyhdistystämme noudattamaan viranomaisten ohjeita ja välttämään tai siirtämään tapahtumien ja kokoontumisten järjestämistä. Monet vanhempainyhdistykset järjestävät myös harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Näiden kokoontumisten perumista tai siirtämistä tulee harkita.

Toivotamme myös voimia päiväkoteihin ja kouluihin, joiden arkeen tilanne vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla ympäri Suomea. Tätä tukea kaikki vanhemmat voivat osoittaa noudattamalla viranomaisten ohjeita, keskustelemalla lasten ja nuorten kanssa asiallisesti aiheesta sekä pitämällä heistä ja muista läheisistä hyvää huolta. Päiväkodin ja koulun johdolle on myös syytä antaa työrauha opetuksen järjestämisen turvaamiseksi. Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy on yhteinen tehtävämme ja asia koskettaa meitä kaikkia.

Vanhempainliiton henkilöstö tekee toistaiseksi työtä etänä. Olemme normaalin työajan puitteissa tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla sekä muiden etäyhteyksien kautta. Henkilökuntamme pyrkii välttämään kaikkea ylimääräistä matkustamista, sekä kasvokkain järjestettäviä tapaamisia ja kokouksia.

Yhteystietomme löydät täältä